دبير ستاد انتخابات بخش گاريزات از انتخابات 30 نفر از معتمدين بخش براي تشكيل هيأت اجرايي مجلس خبرگان رهبري در گاريزات خبر داد.

به گزارش کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات ستاد انتخابات بخش گاريزات؛ "حاج حيدري" در رابطه با این موضوع اظهار داشت: صبح روز یکشنبه 21 آذرماه جلسه هیأت اداری هیأت اجرایی انتخابات با حضور بخشدار، نماینده دادستان و سرپرست اداره ثبت احوال تشکیل گردید و روند بررسی و تعیین 30 نفر از معتمدین برای تشكیل هیأت اجرایی مجلس خبرگان رهبری انجام شد.این جلسه براساس ماده 34 آئین نامه اجرایی مربوط به انتخابات مجلس خبرگان رهبری برگزار شده است.

آدرس کوتاه :