اسامي معتمدين براي تشكيل هيأت اجرايي مجلس خبرگان رهبري در بخش گاريزات مشخص شد


به گزارش کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات ستاد انتخابات بخش گاريزات؛ "حاج حيدري" در رابطه با این موضوع اظهار داشت: صبح روز یکشنبه 21 آذرماه جلسه هیأت اداری هیأت اجرایی انتخابات با حضور بخشدار، نماینده دادستان و سرپرست اداره ثبت احوال تشکیل گردید و روند بررسی و تعیین 30 نفر از معتمدین برای تشكیل هیأت اجرایی مجلس خبرگان رهبری انجام شد.این جلسه براساس ماده 34 آئین نامه اجرایی مربوط به انتخابات مجلس خبرگان رهبری برگزار شده است.