اسامی نامزدهاي تایید صلاحیت شده انتخابات شوراهاي اسلامی شهر نیر اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری تفت، در آگهی اسامی نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامی شهر نیر که به امضاء فرماندار رسیده است آمده است:

در اجراي ماده 51 قانون انتخابات و 56 آيين نامه اجرايي به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر نير می رساند که انتخابات چهارمين دوره شوراهاي اسلامی شهر در روز جمعه مورخ 24/03/1392 برگزار می شود و اسامی نامزدهاي انتخاباتی شوراي اسلامی شهر نير به شرح زیر می باشد:

 

1 - آقاي  جواد  دهقان نيري  فرزند عباس كد نامزد 1247

2 - آقاي  حسين  دهقان نيري مشهور به آرايشگر فرزند رمضان كد نامزد 1248

3 - آقاي  عباس  دهقان نيري مشهور به ارشادي فرزند علي كد نامزد 1249

4 - آقاي  علي  دهقان نيري  فرزند محمد علي كد نامزد 1251

5 - آقاي  عليرضا  دهقان نيري  فرزند حسين  كد نامزد 1252

6 - آقاي  مرتضي  دهقان نيري  فرزند عباس كد نامزد 1254

7 - آقاي  عليرضا  شادمان پور  فرزند عباس كد نامزد 1265

8 - آقاي  احمد  صفارنيري  فرزند جعفر كد نامزد 1269

9 - خانم  فاطمه   هومن صدر  فرزند مهدي كد نامزد 1294

 

توجه :

1.            نظر به اینکه تعداد اعضاي اصلی شوراي اسلامی این شهر 5 نفر است ،رأي دهندگان در روز اخذرأي فقط اسامی تعداد حداکثر 5 نفر را می توانند دربرگ رأي بنویسند .

2.            هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداري تفت در اجراي ماده 52قانون انتخابات شوراهاي اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأي ، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد .

شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره 1 ذیل ماده 70 آیین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یاشاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کاریا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد .

 

آدرس کوتاه :