بازدید امام جمعه و جمعی از مسئولین ادارات ونهاهای شهر نیر از کتابخانه عمومی نیر به مناسبت هفته کتاب