بخشدار نیر از پروژه تعریض محور و محوطه سازی مرکز روستای راستی سخوید بازدید کرد.این پروژه با اعتباری بالغ بر دویست میلیون ریال و از محل اعتبارات دهیاری در حال انجام است.

بخشدار نیر از پروژه تعریض محور و محوطه سازی مرکز روستای راستی سخوید بازدید کرد.این پروژه با اعتباری بالغ بر دویست میلیون ریال و از محل اعتبارات دهیاری در حال انجام است.

آدرس کوتاه :