جلسه انجمن میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بخش نیر در روز چهارشنبه 94/7/28 با حضور بخشدار، سرپرست نمایندگی میراث فرهنگی شهرستان تفت، رئیس آموزش و پرورش منطقه نیر و رییس شورای اسلامی بخش تشکیل شد. در این نشست میرخلیلی، بخشدار نیر گفت ان شاء ا… با احیای انجمن های میراث فرهنگی زمینه برای حفظ و نگهداری آثار تاریخی، ترویج گردشگری طبیعی و توسعه صنایع دستی فراهم گردد. در ادامه جمالیان سرپرست میراث فرهنگی شهرستان هدف از این احیای انجمن را جلب حمایت مادی و معنوی مردم و تشریک مساعی همه جانبه آنان در زمینه پژوهش، حفظ، احیاء، معرفی و آموزش میراث فرهنگی،گردشگری و صگایع دستی دانست. در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر سه نفر از معتمدین محلی برای عضویت در انجمن تعیین گردیدند و مقرر گردید از طریق دهیاران فعالین صنایع دستی در روستاها شناسایی و اسامی آن ها در اختیار انجمن قرار گیرد.

جلسه انجمن میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بخش نیر در روز چهارشنبه 94/7/28 با حضور بخشدار، سرپرست نمایندگی میراث فرهنگی شهرستان تفت، رئیس آموزش و پرورش منطقه نیر و رییس شورای اسلامی بخش تشکیل شد.
در این نشست میرخلیلی، بخشدار نیر گفت ان شاء ا… با احیای انجمن های میراث فرهنگی زمینه برای حفظ و نگهداری آثار تاریخی، ترویج گردشگری طبیعی و توسعه صنایع دستی فراهم گردد.
در ادامه جمالیان سرپرست میراث فرهنگی شهرستان هدف از این احیای انجمن را جلب حمایت مادی و معنوی مردم و تشریک مساعی همه جانبه آنان در زمینه پژوهش، حفظ، احیاء، معرفی و آموزش میراث فرهنگی،گردشگری و صگایع دستی دانست.
در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر سه نفر از معتمدین محلی برای عضویت در انجمن تعیین گردیدند و مقرر گردید از طریق دهیاران فعالین صنایع دستی در روستاها شناسایی و اسامی آن ها در اختیار انجمن قرار گیرد.آدرس کوتاه :