برگزاری مسابقه نقاشی در هفته کتاب و کتابخوانی در محل کتابخانه عمومی بخش نیر