برگزاری کارگاه آموزشی دوره ارزشیابی مدیران شهرستان تفت