به گزارش روابط عمومي بخشداري گاريزات _ کهدوئيه  در اين مراسم که به مناسبت شب ششم محرم در کليه مساجد و تکاياي بخش گاريزات با اجراي برنامه هاي چاوش خواني، جوش دوره ، سينه زني و زنجير زني برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي بخشداري گاريزات _ کهدوئيه  در اين مراسم که به مناسبت شب ششم محرم در کليه مساجد و تکاياي بخش گاريزات با اجراي برنامه هاي چاوش خواني، جوش دوره ، سينه زني و زنجير زني برگزار شد.آدرس کوتاه :