گزارش روابط عمومي بخشداري گاريزات _ کهدوئيه همزمان با سراسر کشور در محل ميدان مرکزي بخش دانش آموزان مدارس بخش گاريزات به همراه ساير نهادها و مسئولين بخش گردهم جمع شده و به ياد رشادت هاي حضرت قاسم(ع) به سوگواري و نوحه خواني پرداختند.

 گزارش روابط عمومي بخشداري گاريزات _ کهدوئيه همزمان با سراسر کشور در محل ميدان مرکزي بخش دانش آموزان مدارس بخش گاريزات به همراه ساير نهادها و مسئولين بخش گردهم جمع شده و به ياد رشادت هاي حضرت قاسم(ع) به سوگواري و نوحه خواني پرداختند.آدرس کوتاه :