به گزارش روابط عمومي بخشداري گاريزات_ کهدوئيه  طي جلسه اي با حضور  بخشدار ، مديرعامل شرکت تعاوني و کارکنان اين شرکت درمحل سالن اجتماعات بخشداري تشکيل شد ، مسائل و مشکلات شرکت تعاوني دهياريهاي گاريزات _ کهدوئيه مورد بررسي قرار گرفت.  حاج حيدري ضمن تقدير و تشکر از مديرعامل و کارکنان اين شرکت آنها را نسبت بعضي موضوع هايي که در شرکت باعث پيشرفت کار مي شود توجيح نمود ، بخشدارگاريزات گفت : با توجه به اين که اکثر پروژه هاي عمراني در سطح بخش توسط شرکت تعاوني دهياريها انجام مي شود همت و تلاش اعضاء و کارکنان شرکت علاوه براينکه باعث افزايش تجربه و درآمد شرکت مي شود و از بعد معنوي نيزخدمت به مردم مايه افتخار است.

به گزارش روابط عمومي بخشداري گاريزات_ کهدوئيه  طي جلسه اي با حضور  بخشدار ، مديرعامل شرکت تعاوني و کارکنان اين شرکت درمحل سالن اجتماعات بخشداري تشکيل شد ، مسائل و مشکلات شرکت تعاوني دهياريهاي گاريزات _ کهدوئيه مورد بررسي قرار گرفت.

 حاج حيدري ضمن تقدير و تشکر از مديرعامل و کارکنان اين شرکت آنها را نسبت بعضي موضوع هايي که در شرکت باعث پيشرفت کار مي شود توجيح نمود ، بخشدارگاريزات گفت : با توجه به اين که اکثر پروژه هاي عمراني در سطح بخش توسط شرکت تعاوني دهياريها انجام مي شود همت و تلاش اعضاء و کارکنان شرکت علاوه براينکه باعث افزايش تجربه و درآمد شرکت مي شود و از بعد معنوي نيزخدمت به مردم مايه افتخار است.

آدرس کوتاه :