هفته دولت در تفت: بهره برداری از 7 طرح مخابراتی با سرمایه گذاری معادل 5/9 میلیارد ریال


به گزارش روابط عمومی دبیرخانه ستاد بزرگداشت هفته دولت در تفت، بهسازی شبکه کابل سخوید  با اعتبار 300 میلیون ریال، بهسازی شبکه کابل ده بالا  با اعتبار 500 میلیون ریال، بهسازی شبکه کابل دهشیر  با اعتبار 100 میلیون ریال، تاسیس سایت BTS برفخانه طزرجان با هزینه 2000 میلیون ریال، تاسیس سایت BTS کمربندی تفت با هزینه 2000 میلیون ریال، افزایش 200 پورتی ظرفیت اینترنت خانگی با اعتبار 200 میلیون ریال و توسعه کافونوری و شبکه کابل با اعتبار 800 میلیون ریال از جمله طرح مخابراتی است که در هفته دولت امسال به بهره برداری می رسد.