گزارش تصويري بازديد بخشدار گاريزات از ادامه روند پروژه گازرساني درسطح بخش


گزارش تصويري بازديد بخشدار گاريزات از ادامه روند پروژه گازرساني درسطح بخش