به گزارش روابط عمومي بخشداري گاريزات_ کهدوئيه بخشدارگاريزات با همراهي دهيار ، رئيس شوراي اسلامي روستا  و مدير عامل شرکت تعاوني دهياريها از روند پيشرفت پروژه هاي عمراني  سطح روستا بازديد نمود.

به گزارش روابط عمومي بخشداري گاريزات_ کهدوئيه بخشدارگاريزات با همراهي دهيار ، رئيس شوراي اسلامي روستا  و مدير عامل شرکت تعاوني دهياريها از روند پيشرفت پروژه هاي عمراني  سطح روستا بازديد نمود.آدرس کوتاه :