گزارش تصویری از بازدید معاونین فرماندار از اداره بهزیستی و تامین اجتماعی