گزارش تصویری بازدید بخشدار نیر از پروژه های عمرانی در روستای قلندری و باغبید