بازدید سرپرست بخشداری گاریزات از کتابخانه عمومی علی ابن ابیطالب(ع)آدرس کوتاه :