اجراي پروژه كاداستر(اصلاح هندسي نقشه هاي مستثنيات)درمناطق ييلاقي شهرستان تفت


رئيس اداره منابع طبيعي وآبخيزداري شهرستان تفت،ازاجراي پروژه كاداستردرمناطق ييلاقي سانيج،ده بالاوطزرجان خبرداد.

رئيس اداره منابع طبيعي وآبخيزداري شهرستان تفت ازاجراي پروژه كاداستردرمناطق ييلاقي سانيج،ده بالاوطزرجان به مساحت 35000هكتارخبرمي دهد.

به گزارش روابط عمومي اداره منابع طبيعي وآبخيزداري شهرستان تفت،محمدجوادمحمدي گفت:يكي ازمسائل مهم واختلاف برانگیز بين مردم وادارات منابع طبيعي،مرزبين اراضي ملي ومستثنيات پلاكهاي ملي روستاهامي باشد که بااجراي پروژه كاداستر(اصلاح هندسي نقشه هاي مستثنيات)اين مشكلات حل خواهدشد.

محمدي گفت:داجرای کامل این طرح درسطح كل شهرستان نیازمند زمان و اعتبار قابل ملاحظه بوده که در دراز مدت قابل اجرا خواهد بودعلیهذا ابتدامناطق ييلاقي حساس سانيج،ده بالاوطزرجان به مساحت35000هكتاركه قراردادآن درسال97بااعتبار700ميليون ريال با بخش خصوصي منعقدگرديده است ودرصورت جذب اعتبارمالي بيشتراصلاح هندسي سايرمستثنيات روستاهاي اين شهرستان نيزانجام مي شود.

وی خاطرنشان کرد:بااجراي اين پروژه هابسياري ازمشكلات شهرستان درخصوص حفاظت ازعرصه منابع طبيعي وزمين خواري حل خواهدشد.آدرس کوتاه :