اجراي پروژه كاداستر(اصلاح هندسي نقشه هاي مستثنيات)درمناطق ييلاقي شهرستان تفت اقدام مي شود


رئيس اداره منابع طبيعي وآبخيزداري شهرستان تفت،ازاجراي پروژه كاداستردرمناطق ييلاقي سانيج،ده بالاوطزرجان خبرداد.

به گزارش روابط عمومي اداره منابع طبيعي وآبخيزداري شهرستان تفت،محمدجوادمحمدي گفت:يكي ازمسائل مهم واختلافي بين مردم وادارات منابع طبيعي،مرزبين اراضي ملي ومستثنيات روستاهامي باشدكه هميشه باعث اشكال وتناقض درپاسخگويي به استعلامات مي گردد،لذابااجراي پروژه كاداستر(اصلاح هندسي نقشه هاي مستثنيات)اين مشكلات حل خواهدشدومرزبين عرصه هاي ملي ومستثنيات بخصوص روستاهاي حساس حل مي گردد،زيرانقشه هاي مستثنيات فعلي،مربوط به سنوات قبل مي باشدكه باامكانات موجوددرزمان قديم تهيه گرديده كه امكان خطازيادمي باشدوپديده كاداستركه انجام پذيرداين خطاهارفع شده ونقشه هادقيق وبروزخواهندبود.

محمدي گفت:درصورتي كه بخواهيم كليه نقشه هاي مستثنيات شهرستان تفت راكاداسترنماييم نيازبه اعتبارسنگين وزمان زيادي مي باشدلذادرابتدامناطق ييلاقي حساس سانيج،ده بالاوطزرجان به مساحت35000هكتاربااعتبار70ميليون تومان تاپايان سال1397توسط بخش خصوصي اقدام خواهدشدودرصورت جذب اعتبارمالي بيشتربقيه نقشه هاي مستسنيات نيزاقدام مي گردد.

محمدي درپايان اضافه نمود:بااجراي اين پروژه هابسياري ازمشكلات شهرستان درخصوص حفاظت ازعرصه منابع طبيعي وزمين خواري حل خواهدشد. آدرس کوتاه :