اجرای طرح کشوری پیشگیری از تنبلی چشم در شهرستان تفت


اداره بهزیستی شهرستان تفت تا پایان آبان 1633کودک 3 تا 6 ساله را تحت پوشش طرح پیشگیری از تنبلی از چشم قرار می دهد

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان تفت تا پایان آبان 1633 کودک 3 تا 6 سال شهرستان در 90 پایگاه معاینه بینائی مورد سنجش قرار می گیرند در این طرح کودکانی که از نظر بینائی مشکل داشته باشند تا آخرین مرحله  درمان مورد حمایت سازمان بهزیستی قرار دارند

آدرس کوتاه :