اجرای مرحله دوم طرح تثبیت بستر رودخانه تفت


به گزارش روابط عمومی شهرداری تفت، هدف پروژه تثبیت بستر ردوخانه تفت که مصوب کارگروه سیل و طغیان سازمان آب منطقه ای یزد می باشد جلوگیری از فرسایش بستر رودخانه، آرام سازی جریان سیلاب و عدم تخلیه زیر دیواره های ساحلی می باشد. مرحله دوم اجرای این پروژه 50 میلیون تومان هزینه در بر دارد که از مردادماه آغاز شده و تا آبان ماه به بهره برداری می رسد. در مرحله اول مسیر روبروی محله برالسویه تا دربند میرزا با اعتبار 100 میلیون تومانی اجرا شد و در این مرحله تا پل سلطان آباد ادامه خواهد یافت.

به گزارش روابط عمومی شهرداری تفت، هدف پروژه تثبیت بستر ردوخانه تفت که مصوب کارگروه سیل و طغیان سازمان آب منطقه ای یزد می باشد جلوگیری از فرسایش بستر رودخانه، آرام سازی جریان سیلاب و عدم تخلیه زیر دیواره های ساحلی می باشد.

مرحله دوم اجرای این پروژه 50 میلیون تومان هزینه در بر دارد که از مردادماه آغاز شده و تا آبان ماه به بهره برداری می رسد.

در مرحله اول مسیر روبروی محله برالسویه تا دربند میرزا با اعتبار 100 میلیون تومانی اجرا شد و در این مرحله تا پل سلطان آباد ادامه خواهد یافت.

آدرس کوتاه :