ارزيابي كانون بسيج جامعه پزشكي شهرستان تفت


كانون بسيج جامعه پزشكي شهرستان تفت توسط مسئول سازمان بسيج جامعه پزشكي استان و فرمانده ناحيه سپاه تفت مورد ارزيابي قرار گرفت.

به گزارش روبط عمومي بيمارستان شهيد بهشتي تفت مسئول سازمان بسيج جامعه پزشكي استان يزد به همراه اعضاء و فرمانده ناحيه سپاه تفت از كانون بسيج جامعه پزشكي شهرستان تفت واقع در بيمارستان شهيد بهشتي بازديد نمودند. در اين بازديد مدير كانون بسيج جامعه پزشكي شهرستان تفت ضمن عرض تبريك به مناسبت اعياد شعبانيه و خير مقدم خدمت حضار محترم گزارش عملكرداين كانون و فعاليتهاي انجام شده را ارائه نمود.

سپس مسئول سازمان بسيج جامعه پزشكي استان ضمن ارزيابي اين كانون از عملكرد اين مركز ابراز رضايت نمودند ودر مورد اعزام تيمهاي تخصصي به مناطق محروم شهرستان بحث و تبادل نظر گرديد و مقرر شد كه در مناسبتهاي مختلف ملي اعزام انجام گيرد در ادامه فرمانده سپاه تفت ضمن اعلام آمادگي و هماهنگي جهت اعزام تيم هاي تخصصي به مناطق محروم بحثهاي سياسي روز را بيان نمودند و در مورد تشكيل حلقه هاي صالحين اعلام نمودند كه اميد است مطالب وبحثهايي كه انجام ميگيرد باعث رشد و ارتقاع فكري و سياسي بسيجيان گردد. در پايان وصيتنامه شهيد محمد دهقان توسط برادر ايشان آقاي دكتر دهقان قرائت گرديد.

آدرس کوتاه :