از دادستان شهرستان تفت تقدیر به عمل آمد


رئيس اداره منابع طبيعي وآبخيزداري شهرستان تفت،از تقدير و تشكردادستان آن شهرستان توسط مديركل منابع طبيعي وآبخيزداري استان يزد خبر داد.

رئيس اداره منابع طبيعي وآبخيزداري شهرستان تفت،از تقدير و تشكر از دادستان آن شهرستان در مورد صدور سريع احكام قضايي توسط مديركل منابع طبيعي وآبخيزداري استان يزد خبر داد.

به گزارش روابط عمومي اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان تفت،محمدجواد محمدي گفت:صبح امروز مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان يزد به اتفاق هيئت همراه در محل دادگستري اين شهرستان حاضر و از زحمات دادستان تشكر و قدرداني نمود.

محمدرضا آخوندی مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان يزد در ابتداي جلسه گفت:مي دانيم امر قضاوت بسيار حساس و مهم مي باشد و تعداد كثيري پرونده جهت رسيدگي وجود دارد اما مسائل منابع طبيعي بخصوص موارد تخريب و تصرف ضروري بوده و نياز مي باشد با توجه به جنبه هاي مختلف آن بخصوص جنبه اجتماعي سريعا رسيدگي گردد تا وضعيت مجرمين مشخص شود.

محمدرضاآخوندي گفت:تاكنون دادگستري شهرستان تفت تعامل خوبي بامنابع طبيعي داشته وسريعاپرونده هاي ارجاع شده رسيدگي مي گرددكه كمال تشكروقدرداني را داریم ، همچنين انتظارداريم،درآينده نيزاين روندادامه داشته باشدوازهمه نيروهاي زحمت كش دادگستري بخصوص دادستان محترم سپاسگذاريم.

درادامه دادستان شهرستان تفت گفت:من نيز ازطرف خود و ساير همكاران متقابلا شما تشكر مي نمايم و اميدوارم بتوانيم به خوبي پرونده هاي ارسالي را برسي نموده  و در مدت زمان كوتاهي نتيجه گيري و صدور راي گردد.

مهدي زارعي ادامه داد:با وجود كثرت پرونده ها در دادگستري نياز مي باشد موارد ارجاع شده به دادگاه جامع و كامل باشد تا بتوانيم بدون مشكل بررسي و تعيين تكليف گردد.

در پايان مراسم،با اهداء لوح سپاس از دادستان شهرستان تقدیر شد.آدرس کوتاه :