آشنای پزشکان خانواده و رابطین مراکزبا برنامه نیاز سنجی


برگزاری کلاس آموزشی فرایند آموزش مبتنی بر شواهد در شبکه بهداشت و درمان تفت

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان تفت،جلسه آموزشی" فرایند آموزش مبتنی بر شواهد" جهت پزشکان خانواده ، رابطین آموزشی مراکز و کارشناسان بهداشتی شبکه در سالن شهید کهدوئی شبکه برگزار گردید. در این جلسه سرکار خانم قائم محمدی کارشناس مسئول آموزش بهداشت شبکه در خصوص نحوه نیاز سنجی ، ابلاغ الویت های استان و شهرستان ، نحوه تکمیل جدول گانت و دفاتر گزارش آموزش های جامعه و فرایند ارزش یابی آموزش ها توضیحات لازم را بیان کردند و در پایان جداول گانت ، دفاتر گزارش آموزشها ، دستورالعمل اجرایی گانت و محتوای آموزشی استان ، شهرستان و خانه های بهداشت به رابطین آموزشی و پزشکان خانواده هر مرکز تحویل داده شد همچنین مقرر گردید واحد های ستادی اولویت های استخراج شده از نیاز سنجی مربوط به واحد خود را در برنامه عملیاتی آن واحد لحاظ کنند و بر انجام آموزش و ارزشیابی آنها نظارت داشته باشند.
 
آدرس کوتاه :