اصلاح تابلوي مسير تفت - دهشــير


تابلوهاي محور تفت - دهشــير ( تا محدوده علي آباد ) مرمت و در صورت نياز تعويض گرديدند.

به گزارش روابط عمومي اداره راه و شهرسازي شهرستان ، تابلوهاي محور تفت - ابركوه تا محدوده گردنه علي آباد اصلاح گرديدند. اصلاح تابلوها از امور متداول راهداري مي باشد كه جهت حفظ ايمني مســير همواره بايد مورد بازديد و اصلاح واقع گردند. اين امر با توجه به شروع بارندگي با همت راهداران اين اداره همچنان ادامه دارد.

آدرس کوتاه :