اعزام اکیپ پزشکی به مناطق محروم تفت


با همکاری بسیج جامعه پزشکی وبسیج سازندگی تفت جهت ویزیت وارائه خدمات بهداشتی اکیپ پزشکی به مناطق محروم تفت اعزام گردید

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاری بسیج در تاریخ پنجشنبه 22/04/91 اکیپ پزشکی متخصص وعمومی بسیج جامعه پزشکی استان با همکاری بسیج جامعه پزشکی تفت وبسیج سازندگی تفت جهت ویزیت وارائه خدمات بهداشتی ودر مانی به مناطق محروم روستاهای شهرستان ( روستای سخوید ، محمود آباد ، دیزران ، کهدوئیه ) اعزام شدند.
این اکیپ که متشکل بود از :
 دو اکیپ پزشک عمومیکه شامل 2 پزشک عمومی و6پرستار بهمراه دارو به روستاهای دیزران ومحمود آباد مزرعه خسرو و ویزیت بیش از 250 نفر از روستائیان وتوزیع داروی رایگان بین اهالی دو اکیپ متخصص شامل متخصص اطفال ، داخلی ، زنان ، دندانپزشک و7 نفر پرستار به مراکز درمانی سخوید وکهدوئیه و ویزیت مردم وارائه خدمات درمانی بیش از 300 نفر .
سه تیم مشاوره بهداشتی ودرمانی جهت ارائه مشاوره های درمانی وتغذیه وبهداشتی جهت روستاهی دهستان سخوید به ارائه مشاوره پزداختند.
آدرس کوتاه :