اعضاي دختركانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان در اردوي تفريحي و آموزشي

اعضاي كانون پرورش فكري كودكان ونوجوانان در اردوي يك روزه شركت كردند.


به گزارش روابط عمومي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان به دليل نزديك شدن به پايان كلاسهاي تابستاني اعضا و مربيان مركز در اردوي تفريحي آموزشي روستاي ييلاقي ده بالا لحظاتي خوش را گذراندند.در اين اردوي يك روزه اعضا دركارگاه ادبي شركت نموده و به مناسبت هفته دولت پس از معرفي شخصيت  شهيد رجايي و شهيد باهنر اعضابه نوشتن نامه هايي به اين دو شهيد بزرگوار پرداختند همچنين اعضا به دو گروه تقسيم شده و در رشته  واليبال  به مسابقه پرداختند.ودر پايان به گروه برتر جوايزي اهدا شد.
اعضاي دختركانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان در اردوي تفريحي و آموزشي

به گزارش روابط عمومي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان به دليل نزديك شدن به پايان كلاسهاي تابستاني اعضا و مربيان مركز در اردوي تفريحي آموزشي روستاي ييلاقي ده بالا لحظاتي خوش را گذراندند.در اين اردوي يك روزه اعضا دركارگاه ادبي شركت نموده و به مناسبت هفته دولت پس از معرفي شخصيت  شهيد رجايي و شهيد باهنر اعضابه نوشتن نامه هايي به اين دو شهيد بزرگوار پرداختند همچنين اعضا به دو گروه تقسيم شده و در رشته  واليبال  به مسابقه پرداختند.ودر پايان به گروه برتر جوايزي اهدا شد.

آدرس کوتاه :