اجراي كنسرت موسيقي كودك

اعضاي كودك كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان در محل مجتمع كانون استان يزد به اجراي كنسرت موسيقي پرداختند.


به گزارش روابط عمومي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان شهرستان تفت اعضاي كودك كانون پرورش فكري در سومين شب سلسله نشست هاي شناخت موسيقي كه در مجتمع كانون استان يزد برگزار شده بود به اجراي كنسرت موسيقي پرداختند كه بسيار مورد تشويق مسئولين و حاضران در سالن قرار گرفتند . اين كودكان در حال حاضر در ترم دو موسيقي در زمينه بلز توسط سركار خانم مرجان صفوي مقدم مشغول آموزش مي باشند.
اجراي كنسرت موسيقي كودك

به گزارش روابط عمومي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان شهرستان تفت اعضاي كودك كانون پرورش فكري در سومين شب سلسله نشست هاي شناخت موسيقي كه در مجتمع كانون استان يزد برگزار شده بود به اجراي كنسرت موسيقي پرداختند كه بسيار مورد تشويق مسئولين و حاضران در سالن قرار گرفتند .

اين كودكان در حال حاضر در ترم دو موسيقي در زمينه بلز توسط سركار خانم مرجان صفوي مقدم مشغول آموزش مي باشند.

آدرس کوتاه :