افزایش رفاه حال دانشجویان هدف راه اندازی سرویس ایاب و ذهاب


مسئول پیگیریهای ویژه دانشگاه پیام نور مرکز تفت از برقراری خط واحد ویژه این مرکز دانشگاهی در هفته جاری خبر داد.

به گزارش روابط عمومی مرتضی حاجی صفری با بیان اینکه تمام هماهنگی های لازم به منظور برقراری این خط صورت گرفته است افزود: در ابتدای کار، خط ویژه فقط خواهران دانشجو را از دانشگاه به یزد منتقل می کند و در صورت استقبال برای برادران نیز دایر خواهد شد.

وی تصریح کرد: خط واحد ویژه دانشجویان فعلاً فقط ساعات 30/11 و 30/16 دانشجویان را از دانشگاه به یزد منتقل می کند که در صورت استقبال سرویس یزد به تفت نیز فعال می شود.

مسئول پیگیریهای ویژه دانشگاه پیام نور مرکز تفت افزایش رفاه حال دانشجویان را هدف برقراری این سرویس اعلام و از دانشجویان درخواست کرد به منظور تداوم و افزایش خدمات دهی، با خط های واحد حداکثر همکاری را داشته باشند.

آدرس کوتاه :