آموزش 13 هزار و 260 نفر - ساعت در بخش روستايي فني و حرفه اي


در سه ماه اول سال جاري نزديك به 13 هزار و 260 نفر- ساعت آموزش مهارت به كارآموزان در بخش روستايي مرکزفنی وحرفه اي و علمي كاربردي امام خمینی (ره) شهرستان تفت ارائه شد .

به گزارش روابط عمومي مركز آموزش فني و حرفه اي و علمي كاربردي امام خميني (ره) تفت " علي شباني "  با اعلام اين خبر گفت : درراستاي اشتغال زایی وارتقاء سطح فنی وعلمی و پرکردن اوقات فراغت جوانان درسال1391 دربخش روستایی 5  دوره  برگزار گرديده است.
وي افزود : آموزشهاي روستایی در این مرکزبا5  دوره شامل رشته روبان دوزي وپارچه سازتزئینی درروستاهاي علی آباد،بخ وگاریزات،نصرآباد  برگزارشدهاست.شایان ذکراست درمجموع این دوره ها86 نفر كه تعداد 86 نفر خواهران  بوده اند  و13260 نفرساعت آموزش دیده اند. 
آدرس کوتاه :