اولین جلسه اطلاع رسانی وروابط عمومی


جلسه ی اطلاع رسانی وروابط عمومی دردفتر مدیرآموزش وپرورش تشکیل گردید ، دراین جلسه مدیر آموزش وپرورش شهرستان ضمن برشمردن اهداف تشکیل جلسه ، روابط عمومی درادارات را مایه رشد وبالندگی دانست.

به گزارش روابط عمومي آموزش و پرورش تفت،جلسه ی اطلاع رسانی وروابط عمومی دردفتر مدیرآموزش وپرورش تشکیل گردید.دراین جلسه مدیر آموزش وپرورش شهرستان ضمن برشمردن اهداف تشکیل جلسه ، روابط عمومی درادارات را مایه رشد وبالندگی دانست وکارهای خوب واطلاع رسانی کامل را باعث معرفی ارگانها وجلب اعتماد بیشتر مردم معرفی کرد. "عبدالمجيد زارع" ارتباط روابط عمومی با مدیر را بیشتر از واحدهای دیگر عنوان نمود وارتباط تنگاتنگ باواحدهای دیگر را نیز ضروری دانست ، وی ارتباط با جامعه ی خبری شهرستان اعم از مطبوعات ورسانه ها ، برطرف نمودن امکانات روابط عمومی ، مکان مناسب جهت این امر مهم ، ارسال اخبار واطلاعات آموزش وپرورش به موقع درپورتال ومطبوعات را از مسئولیت های روابط عمومی ذکر کرد ،

کارشناس روابط عمومی آموزش وپرورش نیز دراین جلسه ضمن تقدیر وتشکر از مدیر واعضای جلسه به واسطه تشکیل چنین جلسه ای مهم تلقی نمود وبرهمکاری واحدها ومعاونت ها تاکید کرد ، منصوراسلامی کسب رتبه اول شهرستان درزمینه ی تبلیغات ورتبه ی دوم درزمینه ی ارتباط بارسانه رااز موفقیت های روابط عمومی آموزش وپرورش در سال 90 عنوان نمود  واین مهم را حاصل تلاش همکاران درحوزه ی روابط عمومی واداری ذکرکرد ،

وی سپس به مشکلات پیش روی روابط عمومی اشاره کرد وبرخی ازآنهارا برشمرد ، تامین مکان مناسب جهت وسایل روابط عمومی ، هزینه های روابط عمومی ، نحوه ی ارسال اخبار واحدها ، نحوه ی تحریر پارچه وبنر ، اشتراک روزنامه های محلی از مهمترین بحث های مسئول روابط عمومی آموزش وپرورش بود  واز مدیرآموزش وپرورش خواست تا نسبت به رفع آنها دستورات لازم راارائه نماید درپایان جلسه ضمن ارائه نظرات حاضران درجلسه موارد ی جهت اجرا به تصویب رسید.

آدرس کوتاه :