بازديدازاراضي ملي درروستاي ده بالا


باحضوردادستان،رئيس دادگستري شهرستان تفت،قاضي ويژه منابع طبيعي درشعبه نهم ومعاونت حفاظت واموراراضي اداره كل منابع طبيعي وآبخيزداري استان يزد از روستاي ده بالاازتوابع اين شهرستان جهت رسيدگي به اعتراضات اشخاص حقيقي وحقوقي بازديدنمودند.

به گزارش روابط عمومي اداره منابع طبيعي و آبخیزداری شهرستان تفت، "محمدجواد محمدي" گفت: صبح روز گذشته باحضوردادستان، رئيس دادگستري شهرستان تفت، قاضي ويژه منابع طبيعي در شعبه نهم و معاونت حفاظت واموراراضي اداره كل منابع طبيعي و آبخیزداری استان يزد با هیئت همراه از منطقه ييلاقي حساس روستاي ده بالاازتوابع اين شهرستان جهت رسيدگي به اعتراضات  اشخاص حقيقي و حقوقی بازدید نمودند.

محمدي گفت: يكي از مسائل مهم در این شهرستان، رسيدگي به اختلافات مستثنایت مردم و اراضی ملي مي باشدكه در مناطق حساس مانند ده بالانيازبه سرعت در این امرمي باشدزيراباتوجه به ييلاقي بودن محل و قیمت زمين، احتمال هرگونه تغييردرمنطقه یا تصرفات بيشترمي باشد، لذاباحضورمقامات قضايي در این بازديد، خواهان تسريع در رسیدگی به اعتراضات اشخاص هستیم.

لازم به توضيح هست، در این بازديد 5 موردازاراضي اعتراضي باموصوفات بالابعنوان نمونه بازديدگرديدومقررشدپس ازتكميل پرونده مربوطه وارسال به شعبه نهم باتوجه به حساسيت محلي دراسرع وقت رسيدگي واعلام راي گردد.

درپايان نيز، نشست قضايي بامسئولين انجام پذيرفت ومواردلازم تبادل نظروتصميم گيري و همچنین در خاتمه به پرسش های حاضرين پاسخ داده شد.

 آدرس کوتاه :