بازديد از مركز نيكوكاري و خيريه حضرت فاطمه الزهراء تفت


به گزارش روابط عمومي اداره راه و شهرسازي شهرستان ، پرسنل اين اداره در قالب پايگاه داوطلبي جمعيت هلال احمر تفت در قالب طرح مهرورزان آسماني از موسسه نيكوكاري و خيريه حضرت فاطمه الزهراء تفت بازديد بعمل آوردند. در اين بين نيروهاي اداره از وضعيت سالمندان و معلولين اين مركز مطلع و از آنها دلجويي بعمل آوردند.

به گزارش روابط عمومي اداره راه و شهرسازي شهرستان ، پرسنل اين اداره در قالب پايگاه داوطلبي جمعيت هلال احمر تفت در قالب طرح مهرورزان آسماني از موسسه نيكوكاري و خيريه حضرت فاطمه الزهراء تفت بازديد بعمل آوردند. در اين بين نيروهاي اداره از وضعيت سالمندان و معلولين اين مركز مطلع و از آنها دلجويي بعمل آوردند.

آدرس کوتاه :