بازديد رييس اداره حسابرسي و كارشناسان سازمان تعاون روستايي استان يزد؛


عملكرد مالي اتحاديه شركتهاي تعاوني روستايي شهرستان تفت بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی اداره تعاون روستایی شهرستان تفت، رييس اداره حسابرسي سازمان تعاون روستايي استان يزد به همراه كارشناسان حسابرسي از اتحاديه شركتهاي تعاوني روستايي شهرستان تفت بازدید و عملكرد مالي آن اتحاديه را مورد بررسي قرار دادند.


آدرس کوتاه :