بازديد سرپرست اداره راه و شهرسازي


سرپرست اداره راه و شهر سازي تفت از محور فرعي ده بالا بازديد نمود.

به گزارش روابط عمومي اداره راه و شهرسازي تفت،سرپرست اداره راه و شهرسازي شهرستان تفت در تاريخ 21/03/91 از محور فرعي ده بالا بازديدنمود و از نزديك در جريان نواقص و كمبود هاي مسير قرار گرفت. وي در اين بازديد ضمن بررسي موارد مربوطه بر رفع مسائل و مشكلات تايكد كرد. 

آدرس کوتاه :