بازديد كارشناسان اعتبار سنجي از مركز


صبح امروز كارشناسان اعتبار سنجي اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان يزد از مركز فني و حرفه اي تفت بازديد كردند

به گزارش روابط عمومی مركز آموزش فنی و حرفه ای امام خميني (ره) شهرستان تفت ، این جلسه با حضور " احمد پارسائيان رئيس آموزش " و " عليرضا شهبازي كارشناس آموزش در صنايع اداره كل آموزش فنی و حرفه ای يزد  در اتاق رئيس مركز برگزار شد.
 در بخش نخست جلسه " پارسائيان " به تشریح الزامات و خصوصیات گزارش های ارزیابی درونی و بیرونی و اهداف اعتبارسنجی مراکز پرداخت.
 در ادامه " علي شباني " گزارشی از اقدامات انجام شده درخصوص اعتبارسنجی ارائه کرده و به بیان مشکلات و پیشنهادات خود در این خصوص پرداخت.
در بخش دوم جلسه نیز " پارسائيان و شهبازي "، پژوهش و برنامه ریزی  درخصوص اهداف اعتبارسنجی واحدهای ستادی به منظور تبیین روش اعتبارسنجی مناسب، نحوه اتخاذ الگو و متدولوژی صحیح اعتبارسنجی واحدهای ستادی، با رياست مركز و مسئول آموزش مركز به بحث و تبادل نظر پرداختند.
 " شهبازي " افزود: در طرح اعتبار سنجی فاکتور های بسیاری از جمله تجهیزات موجود،تعامل مراکز دانشگاهی با مراکز مهارت آموزی ،سطح مربیان ،فضاهای آموزشی ،تناسب حجم کار و تعداد پرسنل و سایر نهاده های تاثیر گذار در کیفیت آموزش مورد ارزیابی، بررسی و در نهایت برنامه ریزی قرار خواهد گرفت.
بنابراین گزارش اقداماتی که واحد پژوهش این مركز تا کنون در خصوص مطالعات ، تجربیات و طراحی الگوی اعتبارسنجی به انجام رسانیده در این جلسه تشریح و در پایان درخصوص آسیب شناسی اجرای طرح کارشناسان تبادل نظر کردند.
گفتنی است در حاشیه این نشست كارشناسان از مرکز آموزش فنی و حرفه ای تفت بازدید و از رياست مركز به جهت پیشرفت چشمگیر این مرکز در طی دوسال اخیر و همچنین نظم و انضباط حاکم براین مرکز قدردانی کردند.
آدرس کوتاه :