بازديد مديريت جهاد كشاورزي شهرستان تفت از فروشگاه بزرگ شهر (تروكا)


مديريت جهاد كشاورزي از اداره تعاون روستايي و اتحاديه شركتهاي تعاوني روستايي (فروشگاه تروكا) بازديد بعمل آورد.

به گزارش روابط عمومي اداره تعاون روستايي شهرستان تفت ، مديريت جهاد كشاورزي شهرستان تفت به همراه رييس اداره تعاون روستايي شهرستان از بازارچه عرضه مستقيم محصولات كشاورزي و دامي شبكه تعاونيهاي روستايي و كشاورزي (فروشگاه تروكا) بازديد بعمل آوردند و در پايان محمد رضا زارع از اقدامات انجام گرفته در جهت خدمت به شهروندان شهرستاني قدرداني نمودند.

 

 

 

آدرس کوتاه :