بازديد مدير كل از المپياد ملي مهارت


مدير كل اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان يزد در روز نخست برگزاري مرحله استاني مسابقات ملي مهارت، از تمام كارگاه هاي محل برگزاري بازديد و با كارآموزان و داوران به گفت و گو پرداخت.

به گزارش روابط عمومي مركز آموزش فني و حرفه اي و علمي كاربردي امام خميني (ره(شهرستان تفت، در اين بازديد كه معاونت آموزش  نيز حضورداشتند، ابتدا خانمبهارستان يكي از داوران مسابقه گزارشي از روند اجراي سيزدهمين دورۀ مسابقات مليمهارت ارايه و به پرسشهاي آنان پاسخ داند.
     مدير كل و هيأت همراه، در كارگاه آشپزي مركز تفت حضور يافته و از مراحل برگزاري المپياد بازديد كردند.
     وي در اين بازديد ضمن ابراز خشنودي، سخناني نيز ايراد كرد. وي اشاره كرد  مشاغل خانگي به نحو مطلوبي گسترش يافته است. بانوان در عين رسيدگي به امور خانه، به توليد هم مي پردازند و لذا در كل، در اقتصاد كشور اثرگذار هستند.
     وي از حركت و سياستهاي سازمان آموزش فني و حرفه اي در اين زمينه قدرداني كرد و اظهار داشت كه آموزش فني و حرفه اي، جوانان را به سمت و سوي خودباوري و رقابت سازنده و سالم هدايت كرده است. در اين نهاد، توانمنديها ارزيابي مي شود و هر دسته با توجه به تواناييهاي موجود،به ارتقاي مهارت خود مي پردازد.
     وي در ادامه گفت: خوشحاليم كه جوانان به جاي گذراندن اوقات خود به بيهودگي و مسيرهاي نادرست، به امر فراگيري مهارت مشغولند.
     در پايان بازديد ايشان از زحمات رياست ، كاركنان و مسئولان مركز كه به هر نحوي در برپايي اين مسابقه و المپياد ملي مهارت تلاش كرده اند تشكر و قدرداني كردند .
     

 

آدرس کوتاه :