بازديد مدير كل محترم حقوقي سازمان مركزي تعاون روستايي از اداره تعاون روستايي شهرستان تفت


مدير كل محترم حقوقي سازمان مركزي تعاون روستايي از اداره تعاون روستايي شهرستان تفت و بازارچه عرضه مستقيم محصولات كشاورزي بازديد به عمل آورد.

به گزارش روابط عمومي اداره تعاون روستايي شهرستان تفت ، مدير كل حقوقي سازمان مركزي تعاون روستايي،از اداره تعاون روستائي و بازارچه عرضه مستقيم محصولات كشاورزي (تروكا) اتحاديه شركتهاي تعاوني روستايي شهرستان تفت بازديد بعمل آمد.

 رئيس اداره تعاون روستائي تفت ضمن خوش آمد گويي به "احمد علي ابن عليپور" از عملكرد و خدماتي كه از طريق فروشگاه به مردم و كشاورزان منطقه مي رسد توضيح ارائه داد و در پايان مدير كل حقوقي سازمان از اقدامات انجام گرفته در جهت خدمت به شهروندان شهرستاني قدرداني نمودند.

اداره تعاون روستايي تفت

 

آدرس کوتاه :