بازديد معاون محترم درمان از بيمارستان شهيد بهشتي تفت


بخش هاي مختلف بيمارستان شهيد بهشتي توسط معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي مورد بازديد قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومي بيمارستان شهيد بهشتي پنج شنبه مورخ 2/6/91 آقاي دكتر وفائي نسب به همراه سرپرست بيمارستان و ساير مسئولين از بخش هاي مختلف اداري مالي و درماني بيمارستان بازديد نمودند و در پايان دكتر وفائي نسب اهداف بازديدرا عيادت از بيماران بررسي مشكلات و كسب نقطه نظرات همكاران بيان كردند وارزيابي بازديد را بسيار خوب اعلام نمودند وازسرپرست بيمارستان وساير پرسنل ومسئولين كه در مسيرخدمت رساني به بيماران و نيازمندان شهرستان و حتي ساير بيماران كه از مناطق ديگر استان به مركز مراجعه مي كنند تشكر وقدرداني نمودند و همچنين با بيان اين نكته كه اين مركز گامهاي بلندي جهت ارتقاء خدمت رساني برداشته واظهار اميدواري نمودند كه در آينده شاهد پيشرفتهاي چشمگيري باشيم .

آدرس کوتاه :