بازدید بخشدار نیر از کتابخانه شهدای بنادکوک


به گزارش روابط عمومی بخشداری نیر، چهارشنبه مورخ 21 شهریورماه 97، میرخلیلی بخشدار نیر از کتابخانه شهدای روستای بنادکوک بازدید نمود. دراین بازدید مسائل و مشکلات این کتابخانه توسط مسئول این واحد به سمع و نظر بخشدار رسید.

به گزارش روابط عمومی بخشداری نیر، چهارشنبه مورخ 21 شهریورماه 97، میرخلیلی بخشدار نیر از کتابخانه شهدای روستای بنادکوک بازدید نمود. دراین بازدید مسائل و مشکلات این کتابخانه توسط مسئول این واحد به سمع و نظر بخشدار رسید.آدرس کوتاه :