بازدید بخشدار گاریزات از مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی حضرت ابوالفضل(ع) گاریزات


به گزارش روابط عمومی بخشداری گاریزات، " احسان سعادتمند" ضمن بازدید از مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی حضرت ابوالفضل گاریزات(ع) ، در جریان امکانات و مشکلات موجود در این مرکز قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی بخشداری گاریزات، " احسان سعادتمند" ضمن بازدید از مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی حضرت ابوالفضل گاریزات(ع) ، در جریان امکانات و مشکلات موجود در این مرکز قرار گرفت.آدرس کوتاه :