بازدید بخشدار گاریزات-کهدوئیه از طرح کشت زعفران در روستای حاجی علی بابا


"احسان سعادتمند " بخشدار گاریزات-کهدوئیه از طرح کشت زعفران در روستای حاجی علی بابا بازدید نمود.

به گزارش روابط عمومی بخشداری گاریزات و کهدوئیه، "احسان سعادتمند " بخشدار گاریزات از طرح کشت زعفران در روستای حاجی علی بابا بازدید نمود.آدرس کوتاه :