با آغار رسمی طرح سرشماری عمومی کشاورزی صورت پذیرفت: اعزام اکیپ های آمارگیری به مناطق مختلف شهرستان تفت


با آغار رسمی طرح سرشماری عمومی کشاورزی اکیپ های آمارگیری بر اساس نقشه های از قبل پیش بینی شده به مناطق مختلف شهرستان تفت اعزام شدند.

 

به گزارش ستاد سرشماری کشاورزی تفت، بر اساس آمار، شهرستان تفت بیشترین تعداد مامور و کارشناس فنی را در بحث سرشماری کشاورزی به خود اختصاص داده است و 18 مامور و 3 کارشناس فنی در روند سرشماری کشاورزی شهرستان تفت حضور دارند.

با توجه به این که  361 آبادی دارای سکنه در شهرستان تفت موجود است خوشبختانه ماموران آمار در شهرستان تفت، مامورانی بومی، تحصیل کردگان رشته های مرتبط با کشاورزی و یا افرادی باتجربه هستند

اگرچه پراکندگی روستایی، کار در حوزه سرشماری کشاورزی در شهرستان تفت را نسبت به سایر مناطق استان سنگین تر می کند اما با توجه به آمادگی ایجاد شده در ستاد شهرستان، مشکلی برای برگزاری سرشماری کشاورزی در شهرستان وجود ندارد.

l

آدرس کوتاه :