بخشودگی جرائم تجمیع وعوارض


بخشودگی جرائم مالیاتی تجمیع وعوارض به شرط پرداخت اصل

به گزارش روابط عمومي اداره امور مالياتي شهرستان تفت، رئیس اداره امور مالیاتی شهرستان تفت گفت:کلیه  مودیان مالیاتی که بدهی قطعی شده بابت مالیات تجمیع و عوارض داشته و پرداخت ننموده اند با توجه به بخشنامه صادره از طرف سازمان امور مالیاتی کشور مي توانندبا مراجعه به اداره امور مالیاتی وپرداخت اصل مالیات تجمیع وعوارض  از بخشودگیهای فراهم شده برای آنها به شرح ذيل استفاده نمايند.  ا) مودیان مالیاتی که بدهی خود را اعم از مالیات وعوارض حداکثر تا پایان تیرماه سال جاری پرداخت نمایند تا صددرصد (100) جرائم  ومالیات اضافی آنها قابل بخشودگی خواهد بود
2) مالیاتی که بدهی خود را اعم از مالیات وعوارض تا پایان شهریور ماه پرداخت نمایند حداکثر تا هشتاد درصد (80) جرائم ومالیات اضافی آنها قابل بخشودگی خواهد بود
3) مالیاتی که بدهی خود را اعم از مالیات وعوارض تا پایان آبان ماه پرداخت نمایند حداکثر تا شصت وپنج درصد (65) جرائم ومالیات اضافی آنها قابل بخشودگی خواهد بود.
 

آدرس کوتاه :