برتری فرزندان مددجوی کمیته امدادامام خمینی(ره)شهرستان تفت درمسابقات کشوری ترویج فرهنگ قرآنی


تعداد چهار نفرازفرزندان دختر مددجوی تحت حمایت کمیته امدادامام خمینی(ره)شهرستان تفت درمسابقات مقاله نویسی کشوری ترویج فرهنگ قرآنی حائزرتبه برترشدند.

به گزارش روابط عمومی کمیته امدادامام خمینی(ره)شهرستان تفت دراین مسابقات سه نفر ازاین عزیزان حائز رتبه برتر درسطح استان وکبری پوررنجبردرسطح کشور رتبه برتر راکسب نمود.پیروزی وموفقیت این عزیزان رابه خانواده های محترمشان وجامعه قرآنی شهرستان تفت تبریک عرض نموده وپیشرفت وتوفیق روزافزون آنها رادرتمام مراحل زندگی ازخداوند مسئلت می نمائیم.

آدرس کوتاه :