برخورد صحيح وپاسخگوئي مناسب با مشتركين از الزامات كار است


مديربرق شهرستان تفت، درجلسه هماهنگي وتوجيهي پيمانكاران گفت: بابرخورد صحيح وپاسخگوئي مناسب به مردم ومشتركين نيمي ازكار وتكميل آن با انجام صحيح وبه موقع ميسر مي شود

به گزارش رابط روابط عمومي مديريت توزيع برق شهرستان تفت، اين جلسه با هدف آشنايي پيمانكاران شعبه هاي مديريت توزيع نيروي برق تفت در برق اين شهرستن برگزار شد.

 اميرابوئي، مدير برق شهرستان تفت  با تقدير از زحمات پيمانكاران زير مجموعه برق تفت  خواستار تكميل صورت وضعيت پروژه ها اصلاح وبهينه سازي جاري  آنان شد.

وي با تاكيد بر رعايت اخلاق حسنه و برخورد مناسب با ارباب رجوع تصريح كرد: مردم  انتظارزيادي از خدمتگذاران خود در صنعت برق نداشته واگركارها بدرستي انجام وپاسخگوئي مناسب به مردم ومشتركين صورت پذيرد رضايت آنان جلب خواهدشد.

مدير برق شهرستان تفت خاطرنشان كرد: انجام صحيح و به موقع كار از يك سو و اخلاق و كردار مناسب از سوي ديگر تكميل كننده كار ما بشمار مي آيد.

  احمدزارع،  رئيس اداره بهره برداري اين شهرستان نيز درخصوص تكميل صورت وضعيت هاي اصلاح و بهينه سازي توضيحاتي رابيان نمود.

در اين نشست صميمي ،  پيمانكاران به بيان مسائل ومشكلات كاري خودپرداخته و اظهار اميدواري كردند تا با همراهي وهمدلي مديريت برق تفت ، مشكلات پيش رو  آنان مرتفع كرد.

 

 

 

 

آدرس کوتاه :