بررسي مسائل و مشكلات راه هاي شهرستان تفت


در جلسه اي با حضور مدير نگهداري راه هاي اداره كل راه و شهرسازي استان يزد مسائل و مشكلات راه هاي شهرستان تفت مورد بررسي قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومي اداره راه و شهرسازي تفت، در اين جلسه كه با حضور مدير نگهداري راه ها و مسئول راه و ابنيه اداره كل راه و شهرسازي استان يزد، در محل اداره راه و شهرسازي شهرستان تفت برگزار شد، سرپرست اداره راه و شهرسازي شهرستان، كليه مسائل و مشكلات مربوط به حوزه راه هاي شهرستان را مطرح نمود كه مدير نگهداري راه هاي استان جهت رفع مشكلات، قول همكاري و مساعدت داد.

آدرس کوتاه :