بررسی مسائل و مشکلات گلخانه داران گل رز در بخش نیر


به گزارش روابط عمومی بخشداری نیر طی جلسه ای که باحضور بخشدار نیر معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان، شهردار نیر، شورای اسلامی شهر نیر، کارشناسان استانی و شهرستانی جهاد کشاورزی و گلخانه داران گل رز نیربرگزار گردید،  مسائل و مشکلات گلخانه داران گل رز و سایر بهره برداران کشاورزی مورد بررسی رقرار گرفت. در این جلسه میرخلیلی،  بخشدار نیر بر ضرورت تامین امنیت سرمایه گذاری گلخانه داران و تامین آب مورد نیاز آنها و همچنین دامداران و مرغداران و سایر بهره برداران حوزه کشاورزی تآکید کرد.

به گزارش روابط عمومی بخشداری نیر طی جلسه ای که باحضور بخشدار نیر معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان، شهردار نیر، شورای اسلامی شهر نیر، کارشناسان استانی و شهرستانی جهاد کشاورزی و گلخانه داران گل رز نیربرگزار گردید،  مسائل و مشکلات گلخانه داران گل رز و سایر بهره برداران کشاورزی مورد بررسی رقرار گرفت.

در این جلسه میرخلیلی،  بخشدار نیر بر ضرورت تامین امنیت سرمایه گذاری گلخانه داران و تامین آب مورد نیاز آنها و همچنین دامداران و مرغداران و سایر بهره برداران حوزه کشاورزی تآکید کرد.آدرس کوتاه :