بررسی مشکلات بازنشستگان آموزش وپرورش شهرستان تفت


اعضای هیات مدیره ورییس کانون بازنشستگان آموزش وپرورش شهرستان تفت با حضور دردفتر مدیر آموزش وپرورش ضمن تبریک انتصاب مدیرآموزش وپرورش ، مسائل ومشکلات خودرا مطرح کردند.

به گزارش روابط عمومي آموزش و پرورش تفت،اعضای هیات مدیره و رییس کانون بازنشستگان آموزش وپرورش شهرستان تفت با حضور دردفتر مدیر آموزش وپرورش ضمن تبریک انتصاب آقای زارع به عنوان مدیرآموزش وپرورش ، مسائل ومشکلات خودرا مطرح کردند ، آقای زارع دراین دیدار ضمن تشکر رفع مشکلات بازنشستگان را ضروری دانست وی 30سال خدمت درآموزش وپرورش را توفیق الهی نام برد که شامل فرهنگیان گردیده است آقای زارع دوران بازنشستگی را شروع مرحله ای دیگر اززندگی عنوان نمود وبر استفاده از تجربیات بازنشستگان  تاکید نمود.

دراین دیدار آقای متقی رییس کانون بازنشستگان آموزش وپرورش ضمن ارائه گزارشی از عملکرد کانون به برخی از مشکلات پرداخت وخواستار همکاری مدیرآموزش وپرورش جهت رفع این مشکلات شد.

وی اعطای تسهیلات وام به بازنشستگان،اعزام بازنشستگان به اردوهای زیارتی وسیاحتی  از جمله خدمات ارائه شده به بازنشستگان  عنوان نمود.

آدرس کوتاه :