بررسی مشکلات کانون فرهنگی ، تربیتی شهید مطهری


مدیر آموزش وپرورش شهرستان تفت با حضور در کانون فرهنگی ، تربیتی شهیدمطهری ضمن تقدیر وتشکر از زحمات پرسنل آن مسائل ومشکلات آن کانون را مورد بررسی قرارداد.

مدیر آموزش وپرورش شهرستان تفت با حضور در کانون فرهنگی ، تربیتی شهیدمطهری ضمن تقدیر وتشکر از زحمات پرسنل آن مسائل ومشکلات آن کانون را مورد بررسی قرارداد ، آقای زارع کانون ها را پل ارتباطی دانش آموزان با آموزش وپرورش قلمداد نمود وبرنامه ریزی صحیح وبه موقع را جهت برنامه های کانون ضروری دانست واین عامل را باعث تقویت بیشتر کانون ها واعتماد خانواده ها به کانون ذکر کرد وی از مسئولین کانون خواست تا ضمن ارائه نظرات سازنده نسبت به رفع مشکلات کانون تاکید کرد
مدیرکانون شهید مطهری نیز دراین بازدید ضمن تقدیر وتشکر از مدیر آموزش وپرورش شهرستان به واسطه ی اهمیت دادن به کانون وبررسی مشکلات به فعالیت های کانون درتابستان اشاره کرد وثبت نام بیش از 100 نفر از دانش آموزان دختر دررشته های مختلف را یادآورشد ، خانم نوفرد تقویت کانون را با ایجادانگیزه درکارکنان آن ضروری دانست وابراز امیدواری نمود با تغییر مدیریت انگیزه حضور همکاران واستفاده از تجربیات آنها بیشتر شود وی یکی از مشکلات کانون را عدم استقبال همکاران فرهنگی در تدریس رشته های کانون عنوان نمود وخاطر نشان ساخت تا با تغییر نگرش در پرداخت ها این مشکل نیز حل گردد .
 
آدرس کوتاه :